Kalendar obrazovnih aktivnosti

 

Mjesec Teme seminara / radionica

Siječanj


 

 • SPNIFT- regulatorne promjene


 • Nova Odluka o primicima – implementacija smjernica EBA-e o politici primitaka

 

 • ZOKI - izmjene


Veljača

 

 • EBA-novi propisi vezani uz dataprotection

 

 • Procjena internih politika u planovima oporavka KI od strane supervizora

 • Izmjene CRD/CRR paketa – kapitalni zahtjev za tržišne rizike; upravljanje kamatnim rizikom u knjizi banke

 

 • Zakon o reviziji
 • Valutni i kamatni derivati – proizvodi riznice za zaštitu korporativnih klijenata

Ožujak

 

 • Promjena Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije – provedbene smjernice

 • IFRS 9 – korelacija s kapitalom KI


 • Zakon o platnom prometu

 • Nadzorno izvješćivanje za kreditne institucije


 • MAR/CSMAD i MIFID/MIFIR- regulatorna i provedbena pitanja
Travanj

 

 • Analitički sustavi u upravljanju rizicima i odnosom s klijentom u financijskim institucijama


 • Interno i eksterno vrednovanje funkcije interne revizije


 • Komponente i troškovi likvidnosti kod izračuna profitabilnosti banaka


 • Procjena rizika u funkciji upravljanja informatičkom sigurnošćuSvibanj
 • Korištenje sustava transfernih cijena u ALM procesu

 • Novosti u supervizorskim pristupima i mjerama

 • Kreditna analiza poduzeća – procjena kreditnog rizika, financijski izvještaji i novčani tok

 • Proces obrade i procjena vrijednosti kolaterala u KI
18.05.
 • Pravilnik o provedbi općeg poreznog Zakona i Zakon o lokalnim porezima - porez na nekretnine - Nikša Crljen
26.05.
 • Aktualnosti u internoj reviziji - Boris Tušek
Lipanj
 • Porezni propisi- aktualnosti i problemi provedbe u KI


 • AQR – procjena kvalitete aktive, rezervacije i reprogram potraživanja


 • Interni i eksterno vrednovanje funkcije Interne revizije

 • Regulatorni okvir po kojem će kreditne institucije poslovati u 2018. godini
Srpanj
 • Izrada i ocjena poslovnih planova i/ili investicijskih projekata


 • Praktična primjena modeliranja parametara kreditnog rizika


 • Implementacija integriranog upravljanja rizicima
Rujan

 • MSFI 9 - prijelaz s MRS-a 39 na MSFI 9 s aspekta poslovnih modela i kategorija mjerenja
 • Total bank management i optimizacija kapitala

 • EBA smjernice o internom upravljanju i primjerenosti uprave i NO - Regulatorne novosti iz područja korporativnog upravljanja
Listopad

 • Primjena revidiranih standarda 2017. - implikacije na praksu interne revizije

 • Cyber rizici i cyber sigurnost – tehnološki, poslovni i regulatorni aspekti i načela zaštite

 • MiFID-a II, MiFIR-a i MAR-a - trgovanje financijskim instrumentima u RH – iskustva primjene i otvorena pitanja

 • MSFI 9 – regulatorni aspekt
Studeni
 • Adekvatnost instrumenata osiguranja - procjena kolaterala

 • Iskustva u primjeni novog regulatornog okvira za kontrolu rizika od pranja novca/financiranja terorizma

 • Korištenje rejting modela i risk parametara u optimalnom alociranju ekonomskog kapitala banke

 • Banking Book Management


Prosinac
 • Očekivani operativni problemi poslovanja banaka u 2018.

 • Porez na dohodak; Porezu na dobit; Zakon o računovodstvu – iskustva u primjeni

 • Korištenje sustava transfernih cijena u ALM procesuCRS – Common Reporting Standard,

globalni standard za automatsku razmjenu podataka među državama potpisnicama (EU i treće zemlje)

s osvrtom na izmjene i dopune Općeg poreznog zakona

 

Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

Račun i knjigovodstvena isprava sukladno predloženim izmjenama zakonskih propisa
Ispis PDF